Polityka prywatności

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

 

 

 • 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Usługodawca wskazuje, iż Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną na każdej wskazanej w § 1 ust 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (dalej: Ogólny Regulamin) Stronie Internetowej odbywać się będzie na warunkach i zasadach ustalonych w niniejszym Ogólnym Regulaminie, a dokument Ogólny Regulamin określa w szczególności zakres i rodzaj ogólnie Świadczonych Usług Drogą Elektroniczną, przy czym dla niektórych Stron Internetowych lub Usług Usługodawca może przyjąć odrębne uregulowania tj. Szczególny Regulamin. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi informację i dostęp do ww. Szczególnego Regulaminu, a także możliwość jego utrwalenia, w tym pobrania, jeszcze przed skorzystaniem ze Strony Internetowej lub Usługi.

 

 1. Przyjmuje się, że:
 2. a) Każdy kto dokonał rozpoczęcia korzystania ze Strony Internetowej wskazanej w § 1 ust 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu lub Usługi powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z treścią i zaakceptować postanowienia niniejszego Ogólnego Regulaminu i jego załączników w tym Szczególnego Regulaminu, przy czym nie jest wymagane potwierdzanie tego faktu w drodze zawierania odrębnej indywidualnej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, w tym w formie pisemnej,  chyba, że postanowienia Szczegółowego Regulaminu stanowią inaczej.
 3. b) Użytkownik Strony Internetowej lub Usługi ma jednak prawo zwróci się do Usługodawcy celem przesłania mu pełnej treści zapisów na podstawie, których korzysta ze Strony Internetowej lub Usługi, w tym udzielenia wyjaśnień, co do interpretacji postanowień Ogólnego Regulaminu jego załączników w tym Szczególnego Regulaminu, w tym wyjaśnienia relacji pomiędzy ww. uregulowaniami.
 4. c) Zarazem każda osoba, która chce rozpocząć korzystanie ze Strony Internetowej i uważa, że świadczenie Usług powinno odbywać się na innych warunkach niż opisanych w niniejszym Ogólnym Regulaminie i w treści jego załączników w tym w Szczegółowym Regulaminie powinna skontaktować się z Usługodawcą i ustalić czy jest to możliwe, a jeśli nie jest, to nie powinna korzystać ze Strony Internetowej lub Usługi.
 5. d) W celu wyeliminowania sytuacji korzystania ze strony internetowej bez zapoznania się z warunkami świadczenia Usług Usługodawca:
 • wdraża system informacyjny polegający na wdrożeniu komunikatu pop up wyświetlającego się przy wejściu na Stronę Internetową, zawierającego informację dot. zasad świadczenia Usług oraz zasad przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnia w każdym czasie łatwy dostęp do informacji dot. zasad świadczenia Usług oraz zasad przetwarzania danych osobowych m.in. poprzez zapewnienie dostępu do dokumentacji z poziomu nie tylko strony głównej ale i każdej podstrony za pomocą stosownego odesłania ze stopki.

 

Do realizacji ww. uprawnień przewidzianych w zdaniach poprzedzających zastosowanie mają postanowienia § 6 Ogólnego Regulaminu, w tym  w szczególności w zakresie sposobów zwracania się do Usługodawcy o udzielenie wyjaśnień.

 

 1. Niniejszy Ogólny Regulamin stanowi w szczególności:
 2. O momencie rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usług,
 3. Ogólnych warunkach świadczenia Usług,
 4. Szczegółowych warunkach świadczenia Usług, w tym Wymaganiach technicznych, a także o:

– prawach i obowiązkach prowadzącego Stroną Internetową,

– oraz prawach i obowiązkach Użytkownika,

 1. d) tryb postępowania reklamacyjnego,
 2. e) postanowienia końcowe,
 3. f) postanowienia dotyczące trybu i sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów.
 4. Pojęcia użyte w niniejszym Ogólnym Regulaminie, a nie zdefiniowane w słowniku definicji określonym w § 1 ust. 5 niniejszego Ogólnego Regulaminu należy w pierwszej kolejności rozumieć tak jak przyjęto to w przepisach obowiązującego prawa, a w braku stosownych przepisów należy odwołać się do znaczenia zwyczajowego. Szczególne Regulaminy mogą określać własne słowniki definicji, w tym przyjmować znaczenie pojęć w inny sposób niż przyjęto to w Ogólnym Regulaminie.
 5. Przyjmuje się że na użytek niniejszego Ogólnego Regulaminu, iż:

 

 1. Usługodawca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną, przy czym na potrzeby niniejszego Ogólnego Regulaminu usługodawcą jest iFree Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15C, Warszawa (02-676), zgodnie z treścią 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu.
 2. Usługobiorca lub Użytkownik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi, w tym usługi świadczonej drogą elektroniczną, przy czym Usługobiorcą lub Użytkownikiem może by Konsument lub Podmiot inny niż Konsument, chyba, że postanowienia Szczególnego Regulaminu wprowadzają ograniczenia dla skorzystania z Usługi dla Konsumenta lub Podmiotu innego niż Konsument,
 3. Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Podmiot inny niż Konsument oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną, w tym nie posiadającą osobowości prawnej nie będącą Konsumentem.
 5. Szczegółowy Regulamin oznacza regulamin, zawierający odrębne i dedykowane uregulowania dot. danej Strony Internetowej lub danej Usługi, przy czym w zakresie niektórych obowiązujących Użytkownika zapisów Szczególny Regulamin może powtarzać zapisy Ogólnego Regulaminu lub jego załączników lub do nich odsyłać; lista wszystkich Szczegółowych Regulaminów stosowanych przez Usługodawcę stanowi załącznik numer 8 do niniejszego Ogólnego.
 6. Strona Internetowa oznacza prowadzone lub dostarczane przez Usługodawcę strony internetowe, serwisy internetowe, Usługi świadczone na tych stronach internetowych lub serwisach internetowych lub za ich pośrednictwem lub w związku z ich działaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu.
 7. Administrator oznacza: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną, przy czym Administratorem Strony Internetowej jest Usługodawca, którego szczegółowe dane wskazane są w załączniku numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.
 8. Administrator Danych Osobowych oznacza pojęcie zdefiniowane w § 1 ust. 5 załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, przy czym Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca którego dane są wskazane w załączniku numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.
 9. Dane Osobowe oznacza pojęcie zdefiniowane w § 1 ust. 5 załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności,
 10. Przetwarzanie Danych Osobowych oznacza pojęcie zdefiniowane w § 1 ust. 5 załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności,
 11. Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest   w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej  w  rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, przy czym lista wszystkich Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną świadczonych przez Usługodawcę określona została w § 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu.
 12. Usługa oznacza Usługę Świadczoną Drogą Elektroniczną lub inną Usługę świadczoną przez Usługodawcę przy czym lista wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę określona została w § 1 ust. 6 Ogólnego Regulaminu.
 13. Ogólny Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oznacza niniejszy Ogólny Regulamin, zwany Ogólnym Regulaminem,
 14. Cookies oznacza pliki, których cechy, funkcjonalność i zastosowanie zostały opisane w treści załącznika numer 1 i 2 do niniejszego Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.
 15. Systemy teleinformatyczne oznaczają zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.2),
 16. Reklamujący oznacza osobę, która wniosła reklamacje, choćby nie była ona Użytkownikiem lub Usługobiorcą.
 1. Szczegółowe dane Usługodawcy a także lista stron Internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub lista Usług świadczonych przez Usługodawcę w tym na tych Stronach Internetowych stanowi załącznik numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.
 2. Niniejszy Ogólny Regulamin wraz z wszystkim załącznikami jest udostępniony do bezpłatnego pobrania lub utrwalenia. Zabrania się utrwalania, przechowywania, powielania, lub wykorzystywania w inny sposób niniejszego Regulaminu i dla innych celów aniżeli w związku z zamiarem skorzystania lub z skorzystaniem ze Strony Internetowej prowadzonej przez Usługodawcę, ewentualnie dla ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń. Opisane powyżej ograniczenie nie obowiązuje, jeśli udzielona została pisemna zgoda przez  Usługodawcę lub działanie wynika z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub orzeczenia właściwego Organu lub Sądu.
 3. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną na Stronie Internetowej prowadzonej przez Usługodawcę, podlega uregulowaniom określonym w niniejszym Ogólnym Regulaminie, a gdyby dla konkretnej Usługi świadczonej przez Usługodawcę przewidziano inne odrębne uregulowania szczególne tj. Szczególny Regulamin to uregulowania te mają o tyle pierwszeństwo przed niniejszym Ogólnym Regulaminem w zakresie w jakim ich treść jest sprzeczna z postanowieniami określonymi w niniejszym Ogólnym Regulaminie. W przypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Ogólnego Regulaminu, lub jego załączników, lub innych Szczegółowych Regulaminów lub ich załączników byłyby dla Użytkownika niejasne Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia zapytania do Usługodawcy zgodnie z treścią § 1 ust. 2 w zw.   z § 6 Ogólnego Regulaminu.
 4. Niniejszy Ogólny Regulamin obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2020 roku,   aż do odwołania  i zastępuje wszelkie poprzednio obowiązujące Regulaminy, Noty Prawne, Polityki itp.
 5. Niniejszy Ogólny Regulamin przyjęty został w celu ujednolicenia standardów obowiązujących na każdej Stronie Internetowej wskazanej w § 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu oraz standardów Usług świadczonych na lub za pośrednictwem ww. Stron Internetowych.

 

 

 

 • 2 Rozpoczęcie i zakończenie świadczenia Usług

 

 1. Zawarcie umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektronicznych następuje z chwilą otwarcia i skorzystania ze Strony Internetowej, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu, a co następuje wskutek wpisania i użycia przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL danej Strony Internetowej lub skorzystania z przekierowania do tej Strony Internetowej, tj. wysłania żądania do serwera Strony Internetowej, otrzymania odpowiedzi od serwera Strony Internetowej w postaci zawartości Strony Internetowej, oraz zarazem zapoznania się z treścią niniejszego Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników lub rozpoczęcia korzystania z zawartości Strony Internetowej bez (pomimo istnienia takiej możliwości) uprzedniego zapoznania się z treścią Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników. W przypadku świadczenia przez Usługodawcę usług za pomocą aplikacji mobilnych zawarcie umowy o Świadczenie usług elektronicznych następuje z chwilą instalacji aplikacji Usługodawcy na urządzeniu końcowym. Postanowienia Szczególnych Regulaminów mogą w inny sposób kształtować moment rozpoczęcia   i zakończenia świadczenia Usług.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia w każdej chwili korzystanie ze Strony Internetowej, prowadzonej przez Usługodawcę i tym samym zakończenia trwania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Zakończenie korzystania ze Strony Internetowej lub Usługi:
 3. a) które nie wymagają logowania, następuje z chwilą m.in. każdorazowego opuszczenia Strony Internetowej lub odinstalowania Usługi lub zakończenia korzystania z Usługi,
 4. b) które wymagają subskrypcji (jeśli świadczy je Usługodawca), z chwilą cofnięcia zgody na dalsze świadczenie tej Usługi tj. odwołanie subskrypcji,
 5. c) które wymagają logowanie lub innej autoryzacji, z chwilą usunięcia konta Użytkownika.

 

Usługodawca może określi w drodze Odrębnych Szczególnych Regulaminów szczegółowe zasady korzystania z niektórych Usług, co w szczególności dot. może np. udostępniania zasobów, udostępniania powierzchni dyskowej celem gromadzenia zasobów, newslettera, profilii użytkownika, porównywarek. Szczególne Regulaminy mogą zawierać uregulowania uzupełniające postanowienia niniejszego Ogólnego Regulaminu lub przyjmować odrębne rozwiązania w zakresie określenia momentu rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Usługi. Usługodawca zapewni Użytkownikowi informację i dostęp do ww. Szczególnych Regulaminów, a także możliwość ich utrwalenia, w tym pobrania, jeszcze przed zawarciem umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.

 

 

Lista takich Szczególnych Regulaminów stanowi załącznik numer 8 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.

 

 

Lista wszystkich usług świadczonych przez Usługodawcę dla Użytkowników stanowi załącznik numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.

 

Lista usług Usługodawcy wymagających rejestracji stanowi załącznik numer 7 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.

 

 1. Niektórym z Użytkowników mogą przysługiwać szczególne uprawnienia związane z prawem odstąpienia od umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną wynikające z przepisów obowiązującego prawa tj. Konsumentom. W celu ułatwienia skorzystania z tego prawa Usługodawca przyjmuje pomocniczy Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem zawarty jest w załączniku 6 do niniejszego Ogólnego Regulaminu. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia. Zarazem Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem, iż w przypadku pewnych rodzajów usług Konsument nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm). Dotyczy to w szczególności dwóch rodzajów sytuacji:
 2. Po pierwsze, umów o świadczeniu Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Przypadek ten spełniony jest w odniesieniu do skorzystania w szczególności ze Strony Internetowej Usługodawcy lub innej Usługi świadczonej przez Usługodawcę bez potrzeby rejestracji lub zakładania profili Użytkownika. Przy czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Użytkownika Konsumenta o braku prawa odstąpienia od umow, w tym w szczególności poprzez odesłanie do treści Ogólnego Regulaminu.
 3. Drugi przypadek dotyczy umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przez Usługodawcę   o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

 • 3 Ogólne Warunki korzystania z Usług

 

 1. Usługodawca zapewnia, że korzystanie ze Strony Internetowej jest bezpłatne dla jakiegokolwiek Użytkownika, chyba że co innego wynika z treści odrębnego Szczególnego Regulaminu, przy czym każdorazowo przed skorzystaniem  z Usług płatnych, Użytkownik będzie uprzednio poinformowany o:
 2. a) jednostkowym i łącznym koszcie, cenie czy wynagrodzeniu wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe, oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę Usługodawca poinformuje o łącznej cenie lub wynagrodzeniu obejmującym wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które Użytkownik jest zobowiązany ponieść,
 3. b) danych identyfikacyjnych Usługodawcy,
 4. c) głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia, sposobie i terminie spełnienia świadczenia,
 5. d) sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem,
 6. e) przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy za jakość świadczenia, sposobie wnoszenia i rozpatrywania reklamacji,
 7. f) treści usług posprzedażowych i gwarancji,
 8. g) czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy,
 9. i) funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony,
 10. j) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowanie.

 

Udzielenie ww. informacji może nastąpić również poprzez przedstawienie zapisów regulaminu lub odesłanie do treści konkretnych jednostek redakcyjnych regulaminu – tj. Ogólnego Regulaminu lub jego załączników w tym  Szczególnego Regulaminu lub jego załączników. Postanowienia określone w ww. zdaniu nie mają zastosowania do Użytkowników niebędących konsumentami, chyba że co innego stanowi Szczególny Regulamin, przy czym Użytkownicy nie będący Konsumentami przed skorzystaniem z Usług płatnych otrzymają informację o jednostkowym i łącznym koszcie, cenie, wynagrodzeniu, w tym z wskazaniem kwoty podatku, głównym przedmiocie umowy, danych identyfikujących Usługodawcę, formie kontaktu z Użytkownikiem, postępowaniu reklamacyjnym, czasie trwania umowy i sposobie jej rozwiązania.

 

Usługodawca zapewnia by Użytkownicy nie byli wprowadzani w błąd w zakresie świadczonych przez niego Usług, w tym by byli świadomi czy skorzystanie z usługi jest darmowe czy nie, w tym celu Usługodawca wdraża odpowiednie środki tj. zapewnia dostęp Użytkownikom do listy płatnych usług świadczonych przez Usługodawcę, a dodatkowo przyjmuje stosowne narzędzia aby lista ta była aktualizowana i była aktualna i nie wprowadzała w błąd Użytkownika.

 

 

 1. Usługodawca informuje, iż Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej lub Usługi dobrowolnie, a jeśli nie akceptuje jej treści winien zakończyć korzystanie z niej.
 2. Użytkownik nie może użytkować Strony Internetowej w inny sposób niż wynika to z postanowień niniejszego Ogólnego Regulaminu, chyba że uzyskał na to zgodę Usługodawcy (patrz § 1 ust. 2 pkt. 3 Ogólnego Regulaminu), przepisów prawa oraz przyjętych zwyczajów, w szczególności zabronione jest użytkowanie Strony Internetowej w taki sposób, który prowadziłby do naruszenia prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich i pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej, praw majątkowych lub prawa niemajątkowch, przy czym szczegółowe postanowienia w tym zakresie przewiduje § 5 niniejszego Ogólnego Regulaminu.
 3. Usługodawca zapewnia iż celem uzyskania dostępu do każdej Strony Internetowej Użytkownik, co do zasady nie będzie musiał dokonywać żadnych formalności lub dokonywać rejestracji. Przy czym Usługodawca zastrzega, iż w przypadku potrzeby korzystania z wybranej Strony Internetowej lub Usługi niezbędna może okazać się rejestracja lub zapis lub subskrypcja. W takim wypadku Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności rejestracji, zapisu, subskrypcji. Lista obejmująca Stronę Internetową wymagającą rejestracji i stanowi załącznik 7 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.
 4. W przypadku gdyby rejestracja na Stronie Internetowej była wymagana Usługodawca udostępni Użytkownikowi, w tym do utrwalenia, jeszcze przed rejestracją Szczególny Regulamin, odnoszący się do danej Strony Internetowej wymagającej rejestracji od Użytkownika. Lista Szczególnych Regulaminów stanowi załącznik 8 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.

 

 

 

 • 4 Szczegółowe warunki korzystania z serwisu

 

 1. Usługodawca zapewnia, że dołożyła i dokłada najwyższych starań by korzystanie z prowadzonej przez nią Strony Internetowej nie wiązało się z ryzykiem dla Użytkownika, który jednak powinien zachować świadomość możliwości aktualizacji ryzyka i korzystać ze Strony Internetowej w sposób ostrożny i rozważny.
 2. Usługodawca podkreśla, iż aby skorzystać ze Strony Internetowej i by możliwa była współpraca pomiędzy systemami teleinformatycznymi Użytkownik musi spełniać minimalne wymagania techniczne dotyczące stosowanego sprzętu, oprogramowania, jak i jakości dostępu do sieci Internet tj.:
 1. Usługodawca oświadcza, że na każdej Stronie Internetowej Usługodawca może korzystać z plików cookies lub innych tożsamych systemów o podobnym działaniu. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie określone zostały w załączniku numer 1 do niniejszego Ogólnego Regulaminu tj. Ogólna Polityka Prywatności, oraz w załączniku numer 2 do niniejszego Ogólnego Regulaminu  Ogólna Polityka Cookies.
 2. Szczególne Regulaminy Stron Internetowych lub Usług mogą przewidywać inne wymagania.
 3. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, w tym ze względu na jakość Usługi, w przypadku gdy Usługa jest użytkowana mimo braku spełnienia przez Usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych i wyłącznie z tej przyczyny powstała szkoda lub szkoda powstała wyłącznie w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika sprzecznego z niniejszym Ogólnym Regulaminem lub jego załącznikami.
 4. Usługodawca może w uzasadnionych wypadkach na podstawie wyraźnego oświadczenia przyznać Użytkownikowi prawo do dostępu zautomatyzowanego do Strony Internetowej.

 

 

 • 5 Prawa i Obowiązki Użytkownika i Usługodawcy

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem, postanowieniami niniejszego Ogólnego Regulaminu oraz załącznikami do niniejszego Ogólnego Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa, przyjętymi zwyczajami. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją dot. świadczenia Usług, w tym m.in. Ogólnym Regulaminem, Szczególnym Regulaminem, oraz z dokumentacją dot. przetwarzania danych osobowych
 2. Użytkownik korzystając ze Strony Internetowej ma świadomość, iż:
 3. a) nie powinien dostarczać żadnych treści o cechach, które mogłyby stanowić, czy być uznane, za niezgodne i naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 4. b) o ile na Stronie Internetowej lub w Usłudze istnienie możliwość zamieszczania danych przez Użytkownika nie powinien w związku z użytkowaniem Strony Internetowej lub Usługi zamieszczać na nich treści: politycznych, pornograficznych, erotycznych, naruszających dobre obyczaje, obrażających lub mogących obrazić inne osoby lub uczucia religijne lub poglądy polityczne innych osób,
 5. c) o ile na Stronie Internetowej istnieje możliwość zamieszczenia danych to nie powinien podawać danych niezgodnych z prawdą, w tym   w szczególności nieprawdziwych Danych Osobowych, a także nie powinien podawać danych innych osób,
 6. d) nie powinien w jakikolwiek sposób podejmować działań lub czynności, które doprowadziłyby lub mogły doprowadzić do ingerowania w działanie Strony Internetowej, w tym w szczególności Użytkownikowi nie wolno wprowadzać, umieszczać jakichkolwiek programów lub aplikacji lub plików, a także ich rozszerzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie oprogramowania Strony Internetowej lub urządzeń służących do jej działania, lub urządzeń lub oprogramowania innych Użytkowników w tym w szczególności: wirusów, trojanów, robaków, backdoorów i innego złośliwego oprogramowania;
 7. e) nie wolno mu dokonywać działań o charakterze programistycznym, hakerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym Strony Internetowej lub jakiejkolwiek modyfikacji treści Strony Internetowej,
 8. f) nie wolno uzyskiwać dostępu do Strony Internetowej przy zastosowaniu sposobów powodujących lub umożliwiający zautomatyzowany dostęp tj. bez ingerencji Użytkownika, w szczególności z narzędzi takich jak:. boty, roboty indeksujące…….
 9. f) nie wolno mu omijać zabezpieczeń Strony Internetowej poprzez wykorzystywanie tzw. luk bezpieczeństwa, przy czym zachowuje on prawo do poinformowania Administratora o podejrzeniu istnienia takiej luki.
 10. g) wykorzystywać treści zamieszczonych na Stronie Internetowej w inny sposób niż dla użytku osobistego, chyba że zostało zawarte odrębne porozumienie z Usługodawcą i co innego wynika, z treści tego odrębnego porozumienia.
 11. Usługodawcy przysługują wszelkie prawa do zamieszczonych na Stronie Internetowej jakichkolwiek treści i zastrzega, że nie powinna być bez jej zgody rozpowszechniana, powielana, duplikowana w jakiekolwiek sposób treść udostępniona na Stronie Internetowej w tym w szczególności także jej fragment, co dotyczy m.in. sposobu formatowania strony, logo, treści, szablonów, prezentacji, grafik, danych audio, wideo.
 12. Usługodawca informuje, że w ramach świadczenia Usług przetwarza dane osobowe Użytkowników w tym m.in. numer IP, informacje powiązane z cookies i decydują o celach i sposobach przetwarzania jest Administratorem Danych Osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę ujęte zostały:
 13. w Ogólnej Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik numer 1 do Ogólnego Regulaminu, zawierającej ogólne informacje dot. przetwarzania danych osobowych, w tym definicje istotnych pojęć, a także przedstawienie zasad w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 14. w Ogólnej Polityce Cookies, stanowiącej załącznik numer 2 do Ogólnego Regulaminu, zawierającej ogólne informacje dot. stosowanych narzędzi, które wpływają na przetwarzanie danych osobowych.
 15. w Ogólnej Klauzuli Informacyjnej, stanowiącej załącznik numer 5 do Ogólnego Regulaminu, zawierającej szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych, w tym oznaczenie Administratora Danych Osobowych w odniesieniu do danej Strony Internetowej lub Usługi (przy czym dane te znajdują się także w treści: załączniku 4 do Ogólnego Regulaminu).

 

 

 • 6 Udzielanie Informacji i postępowanie reklamacyjne

 

 1. Usługodawca udziela informacji dotyczących działania Strony Internetowej pod adresem e-mail: kontakt@zaklady.pl, listownie oraz osobiście w siedzibie Usługodawcy.
 2. Usługodawca przyjmuje poniższą ogólną procedurę reklamacyjną, przy czym w przypadku niektórych usług przewidziane być mogą szczególne regulacje.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia skargi na świadczenie usług przez Usługodawcę w tym na działanie Strony Internetowej, zarówno w zakresie aspektów technicznych, jak i jakości i dostępności Strony Internetowej, warunków jej świadczenia, poprzez złożenie reklamacji: osobiście lub pisemnie lub telefonicznie (koszt jak za zwykłe połączenie do sieci komórkowej) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Usługodawcy wskazany w załączniku numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu tj. adres e-mail to: kontakt@zaklady.pl.
 4. Reklamacja powinna spełniać następujące wymagania formalne tj.:
 5. a) Wskazać czego dot.,
 6. b) Wskazać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji, przy czym również opcjonalnie godzinę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
 7. c) Wskazać zwięzły opis okoliczności zdarzenia,
 8. d) Wskazać: imię, nazwisko, lub inne oznaczenie osoby Użytkownika, a także adres osoby składającej (chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji), adres e-mail (chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji bowiem odpowiedź będzie przesyłaną korespondencją pisemną), opcjonalnie także numer telefonu,
 9. e) jeśli osobą wnoszącą reklamację (Reklamujący) nie jest Użytkownikiem, wskazać także: imię, nazwisko, lub inne oznaczenie osoby osoby składającej reklamację (Reklamującego), a także adres osoby składającej reklamację (chyba, że nie jest on niezbędny  do rozpoznania reklamacji), adres e-mail (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpoznania reklamacji bowiem odpowiedź będzie przesyłaną korespondencją pisemną), opcjonalnie także numer telefonu,

 

 1. Po złożeniu reklamacji Reklamujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie złożenia reklamacji. W przypadku jeśli Reklamujący nie wskazał adresu e-mail może otrzymać potwierdzenie złożenia reklamacji w formie wiadomości sms lub pisemnie.
 2. Usługodawca przyjmuje następujące terminy rozpoznania reklamacji
 • jeżeli reklamującym jest Konsument i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, to reklamacja jest rozpoznawana niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania jej przez Usługodawcę. Reklamujący otrzymuję informację o wyniku rozpoznania Reklamacji w ww. terminie.

 

 • w pozostałych wypadkach reklamacje są rozpoznawane niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. Reklamujący otrzymuję informację o wyniku rozpoznania Reklamacji w ww. terminie.

 

 1. W przypadku gdyby zgłoszenie nie zawierało wszystkich danych wymienionych w § 6 ust. 4 Ogólnego Regulaminu, a które byłyby niezbędne do rozpoznania reklamacji lub wyjaśnienia sprawy, Reklamujący wzywany jest (telefonicznie, pisemnie, lub za pośrednictwem poczty e-mail) do uzupełnienia go w terminie   7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków lub uzupełnienie niezgodnie z wezwaniem będzie skutkować negatywnym załatwienie reklamacji, o czym Użytkownik jest pouczany wraz z wezwaniem.
 2. Po rozpoznaniu reklamacji Usługodawca, w terminie wskazanym w treści § 6 ust. 6 Ogólnego Regulaminu, informuje Użytkownika o negatywnym lub pozytywnym wyniku rozpoznania reklamacji, w tym precyzuje czy uznaje reklamację w całości czy w części, a jeśli tak to wskazuje w jakiej części. Reklamacja rozpoznana negatywnie jest uzasadniana. Uzasadnienie zawiera: streszczenie reklamacji i innych pism Reklamującego złożonych w toku postępowania reklamacyjnego, ustalony stan faktyczny, w tym wskazanie dowodów, na których podstawie ustalono stan faktyczny, argumentacja prawna z powołaniem przepisów prawa, postanowień i zapisów umownych, regulaminów, pouczenie o możliwości polubownego załatwienia sporów i o instytucjach o gdzie można polubownie załatwić spór, w tym dot. platformy ODR, oświadczenie w przedmiocie zgody na polubowne załatwienie sporu.

 

 

 

 • 7 Polubowne rozwiązywanie sporów

 

 1. Usługodawca informuje Użytkowników będących Konsumentami o istnieniu platformy ODR. Jest to narzędzie stworzone przez ustawodawcę UE celem polubownego i pozasądowego załatwienia sporów pomiędzy Konsumentami, a podmiotami innymi niż Konsumenci przez niezależną osobą tj. mediatora. Platforma dostępna jest we wszystkich językach Unii Europejskiej. Adres internetowy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .
 2. Usługodawca informuje Użytkowników będących Konsumentami, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKIK) prowadzi rejestr podmiotów zajmujących się polubownym rozstrzyganiem sporów. Link do strony internetowej UOKIK zawierającej informacje o ww. podmiotach, a także ogólne informacje              o polubownym rozwiązywaniu sporów z Konsumentami oraz o stworzonym przez UOKIK punkcie kontaktowym w celu udzielania pomocy Konsumentom, w tym              w zakresie polubownego rozstrzygania sporów znajduje się pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_obowiazki_informacyjne.php#faq2923 .

 

 1. Usługodawca wskazuje właściwy dla niego podmiot zajmujący się polubownym rozwiązywaniem sporów: ……………, adres internetowy: ………………

 

 

 • 8 Postanowienia końcowe.

 

 1. Usługodawca w przypadku zaistnienia takiej konieczności będzie dokonywał zmian w niniejszym Ogólnym Regulaminie, a wszelkie zmiany będą opisane, oraz każdorazowo będzie przyjmowany tekst jednolity niniejszego Ogólnego Regulaminu. Zmiany Ogólnego Regulaminu będą wchodzi w życie z upływem 60 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zmiany. Użytkownik będzie informowany o zmianach w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich przyjęcia, przy czym informacja będzie przekazywana pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (w przypadku Użytkowników, których Usługodawca może poinformować indywidualnie) lub na Stronie Internetowej (w przypadku Użytkowników, których Usługodawca nie może poinformować indywidualnie ze względu na brak stosownych danych osobowych np. adresu email). Użytkownik, który po zapoznaniu się ze zmianami zadecydował o dalszym korzystaniu ze Strony Internetowej, po wejściu w życie tych zmian przyjmuje do wiadomości, iż działanie takie będzie odczytywane jako akceptacja zmian. Użytkownik, który ma zastrzeżenia do prowadzonych zmian lub chciałby zapytać o skutki jakie zmiany wywołają, w tym w odniesieniu do jego sytuacji może skontaktować się z Usługodawcą celem uzyskania wyjaśnień lub złożenia reklamacji. Sposób kontaktu z Usługodawcą i składania reklamacji opisany został w § 6 Ogólnego Regulaminu. W każdym wypadku jeżeli zmiany kształtowałyby prawa Użytkownika w sposób mniej korzystny Użytkownik ma prawo do bezpłatnej rezygnacji ze Stron Internetowej lub Usługi. W takim wypadku korzystając z form kontaktu przewidzianych w § 6 Ogólnego Regulaminu Użytkownik powinien poinformować o tym Usługodawcę nie dłużej niż do ostatniego dnia upływu terminu, po którym zmiany wejdą w życie. Przekazanie informacji może nastąpić w sposób wskazany w § 6 Ogólnego Regulaminu, przy czym Szczególne Regulaminy przewidują uregulowania odmienne to należy           je stosować. Użytkownik nie będzie jednak powiadamiany o takich zamianach niniejszego Regulaminu lub jego załączników, które go nie dotyczą tj. nie dotyczą Usług, z których korzysta lub zamówił, w tym m.in. polegających na dodaniu nowych Usług, zmiany w dotychczasowych Usługach, z których nie korzystał.
 2. Usługodawca zastrzega, że ponosi odpowiedzialność za szkody związane ze świadczeniem Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w granicach normalnego związku przyczynowego. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa Usługodawca nie odpowiada za szkody wyłącznie spowodowane korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej niezgodnie z zasadami Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną określonymi w niniejszym Ogólnym Regulaminie i jego załącznikach. W odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody spowodowane brakiem dostępności Strony Internetowej, Usługi, lub niską jakością świadczonych Usług, za wyjątkiem sytuacji gdy szkoda powstała z winy umyślnej Usługodawcy, przy czym w tym wypadku odpowiedzialność zostaje ograniczona do wykazanej przez Użytkownika nie będącego Konsumentem straty (przedpłacone wynagrodzenie za wykonaną usługę). Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa Usługodawca wskazuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za nie wynikające z woli lub przyczyny leżącej po stronie Usługodawcy sytuacje związane z stanem sieci Internet, stanem urządzeń stosowanych przez dostawców dostępu do sieci Internet (po stronie Użytkownika), stanem urządzeń stosowanych przez Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty transferu danych ponoszone przez Usługobiorcę. Usługobiorca powinien przed skorzystaniem z Usług dokonać sprawdzenia u swojego dostawcy dostępu do sieci Internet zasady korzystania z tego dostępu, w tym czy ponoszona opłata za dostęp do Internetu jest opłatą ostateczną czy zależy od wielkości transferu danych, jaki transfer przysługuje usługobiorcy, jakie są pakiety transferowe itp.
 3. Usługodawca zastrzega, że w zakresie zasad świadczenia usług drogą elektroniczną, które nie zostały określone w niniejszym regulaminie, będą stosowane przepisy prawa polskiego, chyba że w stosunku do Konsumentów na mocy przepisów obowiązującego prawa, nie podlegających umownej modyfikacji przed zawarciem umowy, znajdują zastosowanie przepisy prawa obcego.
 4. W odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami Usługodawca zastrzega jurysdykcję Sądów Polskich, w tym Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Usługodawcy lub jednego z Sądów Powszechnych w Krakowie.